top of page

Download hier het schoolplan 2021 / 2021

In dit document komt onder andere aan bod:

* pedagogische uitgangspunten van Het Vasteland

*  dagelijkse gang van zaken

* ritme in de dag en week

* vertelstof, jaarfeesten

* anti-pestbeleid en beleid actief burgerschap

* schoolafspraken

* kwaliteitsbewaking

* organisatie en communicatie binnen Het Vasteland

* ouder participatie

* meldcode huiselijk geweld

bottom of page